دارای نماد اعتماد از سایت زرین پال

1000 ممبر نیمه فیک تلگرام

8,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 1,000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : در حد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر

2000 ممبر نیمه فیک تلگرام

15,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 2000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : در حد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر

3000 ممبر نیمه فیک تلگرام

22,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 3000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : درحد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر

5000 ممبر نیمه فیک تلگرام

35,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 5000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : در حد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر

8000 ممبر نیمه فیک تلگرام

50,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 8000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : در حد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر

10,000 ممبر نیمه فیک تلگرام

70,000 تومان

ثبت سفارش تضمین پرداخت
 • 10,000 ممبر نیمه فیک
 • قابلیت سین : متوسط
 • ریزش : در حد صفر
 • دارای هدیه ممبر بیشتر